POUČENÍ O HOSPITALIZACI A ANESTEZII

Já, níže podepsaný(a) chovatel(ka) uvedeného zvířete souhlasím s výše uvedenými veterinárními úkony, jako i s dalšími úkony, které by se během pobytu ve veterinárním zařízení jevily jako opodstatněné a nevyhnutelné. Byl(a) jsem poučen(a) o současném stavu zvířete, o účelu zákroku, jako i o možných komplikacích, rizicích a následcích. Jsem si vědom(a) skutečnosti, že během pobytu mého zvířete ve veterinárním zařízení mohou nastat situace, kdy nebude možné se mnou konzultovat stav zvířete a opravňuji ošetřujícího lékaře konat podle aktuálního zdravotního stavu ve prospěch života a zdraví mého zvířete. Jsem si vědom(a) skutečnosti, že biologické zákonitosti, kterými se řídí živý organismus, nejsou vždy úspěšně ovlivnitelné ani správně vykonanými diagnostickými a terapeutickými postupy. Náklady spojené s hospitalizací, vyšetřením, zákrokem, terapií uhradím při převzetí zvířete, pokud nebude dříve dohodnuto jinak.